Centrum Inclusieve Kinderopvang

In november 2013 kregen 16 voorzieningen verspreid over Vlaanderen de erkenning van Kind en Gezin als Centrum Inclusieve Kinderopvang (=C.I.K.). Kinderdagverblijf Auricula werd aangesteld als C.I.K voor de zorgregio Kortrijk.

Naast het verder uitbouwen van de eigen inclusieve werking heeft elk C.I.K. als opdracht het integreren van inclusieve opvang in andere voorzieningen, zowel voorschools als buitenschools, zowel bij gezins- als bij groepsopvang. Belangrijke doelstelling hierbij is dat ook ouders van een kindje met een specifieke zorgvraag vlotter opvang vinden binnen een redelijke afstand.

Iedere opvangvoorziening uit de zorgregio Kortrijk kan een beroep doen op gratis ondersteuning vanuit het C.I.K. als aanvulling op de eigen deskundigheid. Kind en Gezin geeft een bijkomende vergoeding per inclusieve opvangprestatie aan de voorziening.

De inclusiecoach ondersteunt de voorziening bij de opstart van de inclusieve werking, gaat na welke aanpassingen eventueel nodig zijn, bouwt een netwerk uit waar van elkaars ervaringen kan geleerd worden, coacht begeleiders en verantwoordelijken, ...

Deskundigen en toeleiders kunnen ook bij het C.I.K. terecht met vragen over inclusieve kinderopvang. Zij staan dicht bij het gezin en zijn belangrijke partners in het uitwisselen van informatie en ervaringen. Een goede samenwerking zorgt ervoor dat gezinnen gemakkelijker de weg vinden naar inclusieve kinderopvang. Samen kijken we hoe het kind gespecialiseerde zorg kan krijgen in de opvang.

Iedereen met vragen rond inclusieve opvang kan vrijblijvend contact opnemen met Turn on Javascript!, inclusiecoach voor de zorgregio Kortrijk via mail Turn on Javascript! of op het nummer 056/37 30 57.

Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK)